ഭരണ വിഭാഗം

ഡയറക്ടര്‍

ഡോ. .ആര്‍. രാജന്‍

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍

പി.ആര്‍. വിലാസിനി‍

ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍

എന്‍. രമാദേവി

ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസര്‍

കെ. ഹരികുമാര്‍

മാനേജര്‍

ദീപാറാണി എ.

സെയില്‍സ് ഓഫീസര്‍

ടി..രമേശന്‍‍

ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്

കെ. ജയചന്ദ്രന്‍

പി. നൂര്‍ജഹാന്‍

ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി ടു ഡയറക്ടര്‍

പി. ബിന്ദു

മറ്റ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങള്‍

പി. സരസമ്മ

ഹോം