ചീഫ് എഡിറ്റര്‍ / ഡയറക്ടര്‍


ചീഫ് എഡിറ്റര്‍

പ്രൊഫ. എന്‍. ഗോപാലപിള്ള (1961-88)

ഡോ. കെ.എം. ജോര്‍ജ് (1969-75).

ഡയറക്ടര്‍

ഡോ. വെള്ളായണി അര്‍ജുനന്‍ (1975-88)

ഡോ. സി.ജി. രാമചന്ദ്രന്‍ നായര്‍ (1988-90)

പ്രൊഫ. എം. അച്യൂതന്‍ (1993-95)

ഡോ. ജോര്‍ജ് ഓണക്കൂര്‍ (1995-97)

പ്രൊഫ. വി. അരവിന്ദാക്ഷന്‍ (1997-2001)

ഡോ. വെള്ളായണി അര്‍ജുനന്‍ (2001-04)

ഡോ. എം.ആര്‍. തമ്പാന്‍ (2004-06)

പ്രൊഫ. കെ. പാപ്പൂട്ടി (2006-11)

പ്രൊഫ. തുമ്പമണ്‍ തോമസ് (ആഗസ്റ്റ് 2011- ഫെബ്രുവരി 2013)

ഡോ. എം.ടി. സുലേഖ (ജൂണ്‍ 2013 - മേയ് 2016 )

ഡോ. എ.ആര്‍. രാജന്‍ (സെപ്. 2016 - )‍

ഹോം