എഡിറ്റോറിയല്‍ വിഭാഗം


ഡയറക്ടര്‍

ഡോ. ഏ. .ആര്‍. . രാജന്‍

ഭാഷാവിദഗ്ധന്‍

അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റര്‍ ഗ്രേഡ് I

ആര്‍. അനിരുദ്ധന്‍

എസ്. കൃഷ്ണകുമാര്‍ (കോഴിക്കോട്ടുള്ള ഭാഷാ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ ഡെപ്യുട്ടേഷന്‍ വ്യവസ്ഥയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരുന്നു)

എസ്. രാജലക്ഷ്മി

ഡോ. പി. സുവര്‍ണ

കെ. യാസ്മീന്‍

അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റര്‍ ഗ്രേഡ് II

കല്പനാ ഗോപിനാഥ്

ആര്‍. ശ്രീകല

സബ് എഡിറ്റര്‍ ഗ്രേഡ് I

എസ്. രാജേഷ് കുമാര്‍

എഡിറ്റോറിയല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്

എം. പ്രത്യുഷചന്ദ്രന്‍

ബി. ആര്‍. ശുഭ

കെ. എന്‍. ലിന്‍സ

ആര്‍. പ്രദീപ്

ആര്‍ട്ട് എഡിറ്റര്‍

കെ. പുഷ്പരാജന്‍ (നേമം പുഷ്പരാജ്)

അസിസ്റ്റന്റ് ആര്‍ട്ട് എഡിറ്റര്‍

ബി. മനോഹരന്‍ നായര്‍

പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍

ഹോം